Richard Demille Wyckoff

Richard Demille Wyckoff 

Richard Demille Wyckoff
ผู้ถ่ายทอดแนวความคิด “The Real Rules of the Game” หรือ กฎแห่งความจริง ของเกมส์
และพฤติกรรมของเจ้ามือ